Terms & Conditions

Hoburiistad.ee  e-poe Kasutusleping
 
Hoburiistad.ee e-poodi haldav ettevõte Hoburiistade Varustuse ja Hulgimüügi OÜ (reg.nr 10420306, KM nr EE100209617, aadress Sõpruse pst. 145 B, Tallinn, 13417 (edaspidi Müüja) ja klient, kes vormistab Hoburiistad.ee e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Ostja), sõlmisid käesoleva kasutuslepingu.
 
1. E-pood
 
1.1 Hoburiistad.ee on Müüja poolt loodud internetipood mille vahendusel toimub toodete ja teenuste müük Ostjale interneti kaudu.
 
2. Üldsätted
 
2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning E-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.
 
2.2. Müüjal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.
 
2.3. Müüjal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Ostjale.
 
3. Tooted ja ostu sooritamine
 
3.1 E-poes kuvatavad tooted on laos olemas. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.
 
3.2 Kui toode puudub laos siis võtab E-poe töötaja Ostjaga ühendust ning pakub välja võimaliku tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega.
 
3.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
 
3.4 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.
 
3.5 Ostja valib välja soovitud tooted kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi (juriidiline isik - ettevõtte nimi, ettevõtte registri number ja käibemaksukohustuslase registrinumber, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasub toodete eest vastavalt kas ettemaksuarve või arve alusel.
 
3.6 Ostja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Müüja ei vastuta täitmisel Ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
 
3.7 Müük toimub siis kui Ostja on kinnitanud tellimuse ning on tasunud selle eest ettemaksuarve või arve alusel.
 
4. Hinnad
 
4.1. Kõik e-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad 22% käibemaksu.
 
4.2. Müüjal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Ostja poolt tellimuse esitamist, siis kohustub Müüja tarnima Ostjale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Ostjal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
 
5. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused
 
5.1 Ostjal on õigus valida kahe erineva kauba kättesaamisviisi vahel.
 
5.1.1 Peale tellitud kaupade tasumist, toimetatakse kaubad Ostjani SmartPOSTi pakiteenuse vahendusel 1-10 tööpäeva jooksul .
 
5.1.2 Peale tellitud kaupade tasumist, toimetatakse kaubad Ostjani Omniva standard pakiteenuse vahendusel 1-10 tööpäeva jooksul.
   
 
6. Lepingust taganemine enne Müüja poolset lepingu täitmist
 
6.1 Kui Ostja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu Müüja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Ostja sellest võimalikult kiiresti Müüjale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressile hoburiistad@gmail.com. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Ostja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).
 
6.2 Kui taganemisavaldus jõuab Müüjani peale Müüja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt E-poe Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.
 
6.3 Müüja kannab Ostjale tasutud summa tagasi hiljemalt 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kätte saamisest.
 
6.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Müüjale.
 
7. Tagastusõigus
 
7.1 E-poest ostetud kaupadele kehtib 14 päevane tagastusõigus.
 
7.2 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.
 
7.3 Toote tagastamiseks tuleb esitada vastav taotlus e-mailile hoburiistad@gmail.com
 
7.4 Tagastamisel kantakse Ostjale raha tagasi hiljemalt 30 päeva jooksul toote tagastamisest.
 
7.6 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Müüjale.
 
7.7 Ostjapoolsel lepingust taganemisel ja kauba tagastamisel ei kuulu tagastamisele kohaletoimetamise teenusetasu. 
 
7.8 Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Kasutuslepingu punktides 7.1 – 7.4 toodud tingimustele, siis ei raha Ostjale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Müüja juurde hoiule. Hoiustamise või Ostja toote tagastamisega seotud kulud katab Ostja.
 
8. Pretensioonide esitamise kord
 
8.1 E-poest müüdud toodetele kehtib võlaõigusseaduses §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.
 
9. Isikuandmed ja nende kasutamine
 
9.1 Ostja annab selge ja teadliku nõusoleku Müüjale enda isikuandmete töötlemiseks.
 
9.2 Tellimuse esitamisel Ostja poolt sisestatud Müüjale teatavaks saanud Ostja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Ostjale.
 
9.3 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine e-poes tellimuse registreerimisel.
 
9.4 Isikuandmeid töötleb Hoburiistade Varustuse ja Hulgimüügi OÜ.
 
9.5 Ostja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Ostjale edastatakse posti- või pakiteenust osutavaile ettevõttele.
 
9.6 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.
 
9.7 Müüja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
 
9.8 Hoburiistade Varustuse ja Hulgimüügi OÜ-l on õigus loovutada ja pantida Ostjaga sõlmitud ostu-müügilepingust tulenevaid nõudeid kolmandatele isikutele. Hoburiistade Varustuse ja Hulgimüügi OÜ-l on õigus nõuda Ostjalt Ostjapoolsete maksetega viivitamisel sisse ka Ostjaga sõlmitud ostu-müügilepingust tulenevate nõuete sissenõudmisega kaasnevad kulud, sealhulgas kulud õigusabile ning inkassoteenusele.
 
9.9 Ostjal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.
 
9.10 Ostja annab Müüjale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil.
 
10. Vastutus
 
10.1 Müüjal lasub vastutus toote müügihinna ulatuse. Müüja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud mis tahes kahjude eest.
 
10.2 Ostja kohustub kasutama e-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.
 
10.3 Ostja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude e-poe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.
 
10.4 Ostja vastutab täielikult e-poe Kasutuslepingust vastasest, seaduse või heade tavade vastasest e-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Müüjale, teistele Ostjatele või kolmandatele isikutele.
 
11. Erimeelsused
 
11.1 E-poe Kasutuslepingust ja kasutamistingimustest tulenevad erimeelsused Ostja ning Müüja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Harju Maakohtus.
 
12. Kasutamistingimused
 
12.1 Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Ostjale kohustuslik.
 
12.2 Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun Hoburiistad.ee veebipoe kasutamise tingimustega” nõustub Ostja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.
 
Käesolevad kasutuslepingu tingimused kehtivad alates 01.01.2020a.